Haberler

Toplu Sözleşme Taleplerimiz

25.07.2017 - Salı / TÜRK İMAR SEN / Yazdır
Toplu Sözleşme Taleplerimiz
Türk İmar-Sen olarak hizmet kolumuzda görevli çalışanlarının mağduriyetleri, talepleri ve beklentilerini dikkate alarak hazırladığımız toplu sözleşme taleplerimizi belirledik. Türkiye Kamu-Sen aylardır sürdürdüğü çalışmalarını geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirdiği Yüksek İstişare Kurulu toplantısı ile sonlandırdı ve 2017 yılı 4. Dönem toplu sözleşme taleplerini belirledi. Konfederasyonumuza bağlı sendikaların yetkili organları, Genel Mevzuat Sekreterleri, Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge merkezi ve Hukuk merkezinin özverili çalışmaları sonucunda, tabandan gelen bütün talep ve öneriler dikkate alınarak hazırlanan talep metni, kamu görevlileri ve emeklilerinin birikmiş bütün sorunlarını çözmeyi, tıkanmış olan kamu personel sistemini daha etkin ve verimli hale getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda taleplerin hazırlanması, oluşturulması sürecinde başta üyelerimiz olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hazırladığımız bu kapsamlı çalışmamızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz

 

 

A – GENEL TALEPLER
1. Türk İmar-Sen Hizmet Kolunda çalışanlar için önceki yıllarda memurlara yapılan zammın enflasyon altında kalması nedeniyle geçmiş yılların kayıplarının telafi edilmesi,
2. 2018-2019 yılları için memura beklenen enflasyon kadar zam ve büyüme miktarı kadar refah payı verilmesi,
3. Ek göstergenin yeniden belirlenmesi ve ek göstergesi olmayanlara da uygulanması,
4. Özel Hizmet Tazminat oranlarının yeniden belirlenmesi,
5. Fazla mesainin verilmesi,
6. Memur maaşlarındaki bütün kalemlerin emekli keseneğine dahil edilmesi veya emeklilik maaşı oranlarının arttırılması,
7. 1. Derecenin 4. Kademesine gelen çalışanın kademe ilerlemesinin sağlanması, (ek gösterge, taban aylığı, özel hizmet tazminatı) her yıl için arttırılması, 
8. Toplu sözleşme ikramiyesi arttırılması,
9. Sosyal hakların (aile yardımı, çocuk parası, vb.) arttırılması,
10. 657 DMK 4/C çalışanlara kadroların verilmesi ve 4/C’li personele de aile yardımı verilmesi ve ek ödemelerden emsal memurlar kadar yararlandırılması,
11. Kamuda çalışan memurlara verilen zamları etkileyen, vergi dilimlerinin ve vergi oranlarının, memurların lehine olacak şekilde yeniden değerlendirilerek düzeltilmesi ya da vergi muafiyeti getirilmesi vb.
12. Kurumların teşkilat yasalarında yapılan değişiklik nedeniyle unvanları alınıp yerine Araştırmacı kadrosu verilenlerin maaşlarının düzeltilmesi,
13. Hizmet kolumuza bağlı Kurumlar da arazide bir fiil görev yapan çalışanlara fiili hizmet zammının verilmesi,
14. Harcırahların günün şartlarına göre arttırılması ve konaklamadaki sürelere göre sınırlamanın da kaldırılması ödenecek miktarın tekrar düzenlenmesi,
15. Kurumlardaki unvan değişikliklerinde bir defaya mahsus sınavsız geçiş hakkının tanınması,
16. Bazı Kurumlarda Rotasyon uygulamasına son verilmesi, verilemezse Zorunlu rotasyona tabi personelin Bölgelerdeki hizmet sürelerinin, yönetmelikteki yetkilerinin kullanılarak bir kat arttırılması ve diğer personele rotasyon yapılmaması,
17. Farklı Uzmanlıkların tek unvan altında toplanması,
18. Ek göstergeleri farklı olan şube müdürleri kimyagerler ve biyologların ek göstergelerinin 3600 e çıkarılması
19. Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanlar bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız Genel İdare Hizmetler sınıfına geçirilmesi,
20. Başbakanlık görevde yükselme ve unvan değişikliğindeki sözlü sınav kısmının kaldırılması, 
21. Kurumlara da görev yapan teknikerlerin lisans tamamlama ile ilgili sorunlarının ivedilikle çözülmesi,
22. Tüm Kurum çalışanlarına servis imkânın sağlanması servis imkanı sağlanamıyorsa tüm çalışanlara ulaşım ücretinin ödenmesinin sağlanması,
23. Çalışan sayısı gözetilerek kurumlara kreş açılmalı tüm kamu kurumlarına kreş açılma imkanı mevcut değilse birbirine yakın Kamu Kurumlarında biri merkez kabul edilmek kaydıyla burada açılacak kreşten diğer kurumlarda çalışanlarında faydalanmaları sağlanmalı,
24. Memur izinlerinin iş günü üzerinden hesaplanması sağlanması,
25. Personel sayısı 50den az olan kurumlardaki çalışanların yemek paralarının nakit olarak ödenmesi, 
26. 666 sayılı KHK’de mağdur olan tekniker ve teknisyenler ve sivil savunma uzmanları maaş artışlarının yeniden değerlendirilmeleri (Döner sermayeden dolayı yüksek alınan oranın ek ödemeye dönüşmesi nedeniyle maaşlarında düşme olduğundan farkın giderilmesi ),
27. 17.04.2006 Tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karara ekli II. Sayılı Özel Hizmet Tazminatı cetvelinin ‘( E ) ‘ Teknik Hizmetler Bölümü 6. Sırasında; Teknik Personel …….. kısmındaki “Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarım işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez.” Kısmının karardan çıkarılması,
28. Hizmet kolunda Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan memur ve sözleşmeli personeli istihdam şeklinde ve derecesine bakılmaksızın tamamına yeşil pasaport verilmesi,
29. Taşınır kayıt kontrol yetkilisine 750 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpılması sonucunda elde edilen gelir kadar ek ücret ödenmesi,
30. Lojmanlardan yararlanmayan çalışana kira yardımı yapılması,
31. Memurlara yılda bir kez yakacak yardımı yapılması,
32. Taşeron işçilere kadro verilmesi,
33. Doğum izni, askerlik gibi ücretsiz izin kullananların, kullandıkları izin sürelerinin izne ayrıldıkları ücretleri üzerinden borçlanma imkânı sağlanması,
34. Çalışanlara dini bayramlarda ikramiye verilmesi.
 
B- KURUM TALEPLERİ
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 
1. Tapu Müdürlüğünde çalışan personelin medeni kanunun 1007. maddesine göre sorumluluklarından dolayı rücu edilmesi nedeniyle kasıt olmaksızın yapılan hataların sigortalanması, sürenin azaltılması veya kaldırılması,
2. Tapu ve Kadastro Çalışanlarından fazla mesai yapanlara ayda 60 saati aşmayacak şekilde ilgili yıl fazla mesai ücretinin 5 katı olacak şekilde mesai ücreti verilmesi,
3. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanlarına döner sermayeden pay verilmesi,
4. Tapu Müdürlüklerinde sahteciliğin önlenmesi için hukuki düzenleme yapılması,
5. Tapu Kadastro teşkilatında çalışanlardan Tapu ve Kadastro teknisyenleri olup bir üst öğrenimi bitirenlere, hiçbir sınava tabi tutulmaksızın tekniker kadrolarına, mühendislik bölümünü bitirenlerin mühendis kadrosuna atanmaları,
6. Tapu ve Kadastro personellerin belirli aralıklarla psikolojik değerlendirmeye alınması, kontrol edilmesi ve sorun gözlenen personellerin pozitif yönde değerlendirilmesi gereğinin yapılması sağlanmalıdır. (Tapu Çalışanlarının çalışma koşullarının ağır olması sebebiyle psikolojik destek almaları gereği aşikârdır.) 
7. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlarda Kadastro Hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalışanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, fiilen çalıştıkları her gün için 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kadastro tazminatı zamanında ödenmesi,
8. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yılda bir yapılması.
9. Tapu Müdürlüklerinde tekniker olup da Bilgisayar İşletmesi Kadrosunda çalışanlarda bir defalık tekniker unvanlarının verilmesi ve maaşlarının bu unvanda alınmasının sağlanması.
10. Yeterli miktarda eleman alımının yapılması.
11. Arazide görev yapan personele Ferdi Kaza sigortası yapılması.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 
1. Kurumlara Yeterli olarak verilmeyen Arazi Tazminatların arttırılması,
2. Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde teknik elemanların görev dağılımın adil yapılması sağlanması,
3. Arazi Tazminatlarında çıkılan gün kadar tazminat ödemesi,
4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Taşra Teşkilatlarının hizmet binaları ve lojmanlarını deprem dayanımlarının ivedilikle yapılması, yıkılması gerekli binaların ve lojmanların ivedilikle yıkılması ve yeni hizmet binası ve lojmanların yapılması,
5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan inşaatların denetimi 05.07.1979 tarihli ve 16745 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmenliği” ile yapılmaktadır. Ancak uygulamada söz konusu yönetmelik 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu göre İhale edilen işlerin kontrolünde uygulanmaktaydı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ise 22.01.2002 Tarihli 24648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Söz konusu Yeni Kamu İhale Kanunu uygulamaya konulmasından bu yana 13 (onüç) yıl geçmesine rağmen yayınlanmayan  “Yapım İşleri Kontrol Yönetmenliğinin” günümüze şartlarına uygun olarak yayımlanması,
6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bünyesinde görev yapan tüm yapı denetim personellerine büyük proje tazminatının verilmesinin sağlanması,
7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda görev yapan biyolog, kimyager kadrosundaki personellerden arazide fiilen görev yapanlar için Seyyar Görev Tazminatının ödenmesi,
8. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bünyesinde Görev yapan tüm personellerin Devlet adına yaptığı tüm iş ve işlemlerden dolayı sorumluluk sigortası ile sigortalarının yapılması,
9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Denetimi Birimlerinde fiili olarak denetimlerde görev yapan personelin kimyasal atık ve benzeri gibi numune alımlarında ek giyim yardımından faydalandırılması,
10. Görevde Yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin güncel hale getirilmesi ve sınavlarının her yıl yapılması,
11. Yeterli miktarda eleman alımının yapılması.
12. Arazide görev yapan personele Ferdi Kaza sigortası yapılması.
13. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gelirlerinden çalışanlarında yararlandırılması.
 
Karayolları Genel Müdürlüğü
 
1. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde çalışan personele bulunduğu Unvan dışında görev yaptırılmaması,
2. Bölge Müdürlüklerindeki gişelerde görev yapan tüm personele seyyar görev tazminatı ödenmesi,
3. Karayolları Genel Müdürlüğü Yol kusurlarından meydana gelen maddi ve ölümlü kazalardan dolayı açılacak davaların muhatabının ilgili Bölge Müdürlüğü veya Karayolları Genel Müdürlüğü olacak şekilde hukuki düzenlemenin yapılması,
4. Karayolları Genel Müdürlüğünde görev yapan kontrol mühendislerinin iş yoğunluğu nedeniyle kontrollüklerde sıkıntı yaşanmasının giderilmesi,
5. Karayollarında arazide görev yapanlara fiili hizmet zammından faydalandırılması,
6. Karayolları Genel Müdürlüğün de bakım ve trafik teknikerlerinde bu hizmetlerin görülmesinde araç kullananlara aylık 300 TL ilave ödeme yapılması,
7. Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında görev yapanlara (tüm branşlara) seyyar görev tazminatı ödenmesi,
8. Arazide görev yapan çalışanlara Ferdi Kaza sigortası yapılması,
9. Hizmet Araçlarının kasko yapılması,
10. Karayolları Genel Müdürlüğünü elde edilen gelirlerden çalışanlarında faydalandırılması,
11. Görevde Yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının her yıl yapılması,
12. Yeterli miktarda eleman alımının yapılması.
 
İlbank A.Ş. Genel Müdürlüğü
 
1. 6107 Sayılı İlbank A.Ş. teşkilat kanununun çıkması nedeniyle çalışanlara ödenecek olan maaşların, YPK kararına göre belirlendiğinden YPK kararının tavanının yükseltilmesi,
2. İller Bankası A.Ş. çalışanlarına eksik ödenen temettünün tamamlattırılması,
3. İller Bankasında iki yılda bir Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği sınavı açılması,
4. Aile yardımı ve çocuk parasının ödenmesi,
5. İller Bankası Genel Müdürlüğü’nün, İller Bankası Anonim Şirketi olması nedeniyle çalışanların yeşil pasaport almasında yaşanan mağduriyetin giderilmesi,
6. Çalışanların alacakları ile ilgili mahkeme kararlarının uygulanması,
7. İller Bankası A.Ş. olduğu tarihten itibaren çalışanların müktesep hakkı olan kadro ilerlemesinin sağlanması,
8. Çalışanlara fazla mesai ücreti verilmesi,
9. Arazide görev yapan teknik personele giyim yardımı yapılması,
10. Arazide görev yapan personele Ferdi Kaza sigortası yapılması.
11. Yeterli miktarda eleman alımının yapılması
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
 
1. AFAD çalışanlarına, deprem, sel, trafik kazası, arama kurtarma ve ceset çıkarma gibi oldukça zor doğa iklim şartlarında çalışmalarından dolayı AFAD tazminatı verilmesi,
2. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde çalışan ve Sosyal Denge Sözleşmesi alamayan tüm personele, daha önce kazanılmış davalar emsal gösterilerek mahkeme kararı beklenmeden Sosyal Denge Sözleşmesinden faydalandırılması, kazanılmış davalardaki mağduriyetlerin giderilmesi,
3. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personelinin de fiili hizmet zammı uygulanmasından faydalandırılması,
4. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çalışanları ile ilgili mevzuat çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılması,
5. Arazide arama ve kurtarma faaliyetine katılan Afad personelleri ile diğer olay yeri yönetiminde görev yapan Afet ve Acil Durum personeline 5000 kalorilik kumanya ve su yardımı yapılması,
6. Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde her türlü afette ve acil durumlar da görev yapan personeller ile arama ve kurtarma teknisyenlerine ayda 60 saati geçmemek üzere fiili çalışmaları karşılığında ilgili yıl fazla çalışma saat ücreti 5 katı tutarında fazla  çalışma ücretinin ödenmesinin sağlanması,
7. Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Bünyesinde kullanılan her türlü donanımı çok pahalı olan acil kurtarma araçlarının 112- itfaiye ve askeri araçlar için ön görülen Bütçe Kanunun da belirtilen Kasko yapılacak araçlar listesine girebilmesi için Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gerekli girişimin yapılması,
8. 4 Ağustos 2006 Tarih 26249 sayılı Resmi Gazetenin 2006/10730 sayılı kararına binaen yaptırılan her türlü Afet ve Acil Durum personelinin hizmet içi eğitimleri, Kuruluşlarının eğitimleri, Milli Eğitime bağlı Okul eğitimleri, Afete hazır ev-okul-işyeri farkındalık eğitimleri ile işyeri acil durum eğitim çalışmalarına ek ders ücreti verilmesi, 
9. Afad bünyesinde çalışan enformasyon memurları ve ARFF memurları teknik hizmetler sınıfına alınması,
10. Afad bünyesinde çalışan personelin belirli aralıklarla psikolojik değerlendirmeye alınması, kontrol edilmesi ve sorun gözlenen personeller için iyileştirici çalışmaların yapılması,
11. Mülteci kamplarında görev yapan ve Valiliklerce belirlenen komisyonlarca yapılan ödemelerden elemanların faydalandırılması,
12. Mülteci kamplarında geçici görevli olarak görevlendirilenlerin fazla mesai ücretlerinden faydalandırılması ve ödemelerin yapılması,
13. Afet ve Acil Durum Başkanlığı bünyesinde fiilen öğretmenlik yapan personele de ek ders verilmesi ve cezaevlerinde yapılan eğitimler de görevli öğretmenlere ek ders ücreti % 25 artışlı olarak ödenmesi,
14. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında çalışan Arama ve Kurtarma teknisyenlerin de arama ve kurtarma ve eğitim hizmetlerini aynı zamanda araç kullanmak fiilen yerine getirenlere kamu görevlilerine aylık ilave 300 TL ücret ödenmesine,
15. Görevli gönderilen personel Harcırah Kamu Genel Tebliğine göre avans verilmesi,
16. Kıyafetlerin zamanında temin edilip illere gönderilmesi,
17. 112 Acil Çağrı Merkezin de görev alacak elemanların iller bazında tek düze hale getirilmesi,
18. Norm kadroların belirlenmesi ve eksiklik görülen yerlere acil eleman teminin sağlanması,
19. Görevde Yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının her yıl yapılması.
20. Yeterli miktarda eleman alımının yapılması.
21. Arazide görev yapan personele Ferdi Kaza sigortası yapılması.

TÜRKİYE KAMU-SEN'İN TALEPLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


<<< Geri / İleri >>>