Tarihçe

Kısa adı:'TÜRK İMAR-SEN' olan Türkiye İmar ve İnşa Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası', Kurucular kurulunca hazırlanan evrakların 18 Haziran 1992 tarihinde Ankara Valiliğine verilmesiyle kurulmuştur.

Aralarında Türk İmar-Sen'inde bulunduğu 14 sendika tarafından 24 Haziran 1992 tarihinde , kısa adı Türkiye Kamu-Sen olan Türkiye Kamu Çalışanları Konfederasyonu kurularak, çalışma hayatında işçi kesimi dışında kalan kamu çalışanlarının kendi sendikal örgütleri içinde örgütlenmeleri için çalışmalar başlatılmıştır. 

25 Haziran 2001 tarihinde TBMM'nde kabul edilen 4688 sayılı kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 12 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve 13 ağustos 2001 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Kanun, yayım tarihinde faaliyet gösteren ve aralarında Türk İmar-Sen'inde bulunduğu sendikaları "kuruluş" olarak nitelendirmektedir. 13 Ağustos 2001 tarihinden sonraki dönem ise yasal anlamda sendikal oluşumu ifade etmektedir. 

Sendikamız 15 Şubesi ve 64 İl Temsilciliği ile görev yapmaktadır. Genel Merkezimizin adresi: Talatpaşa Bulvarı No: 160 Kat:3 Cebeci  Çankaya/ANKARA 'dır. Sendikamız 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalarız Kanununun 5 inci maddesinde belirlenen hizmet kollarından 7 sıra nolu "Bayındırlık,İnşaat ve Köy Hizmetleri" hizmet kolunda kurulmuştur. 

TÜRK İMAR-SEN'İN ÇALIŞMALARINDA DİKKATE ALDIĞI İLKELER 

TÜRK İMAR-SEN; Devletin birliğinin ve Milletin bütünlüğünün korunması ve yaşatılması doğrultusunda demokrasinin yerleşmesine, sosyal adaletin gerçekleşmesine ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılmasına hizmet etmeyi, insan haklarına saygılı toplum ve çalışma barışını tesis etmeyi, HÜR VE DEMOKRATİK SENDİKACILIK ilkeleri çerçevesinde üyelerinin ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarlarını koruma ve geliştirmeyi hedefleyen bir sendikal anlayışa sahiptir. 

TÜRK İMAR-SEN; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin demokratik, laik ve sosyal hukuk Devleti niteliğinin tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçirilmesinden yanadır. 

TÜRK İMAR-SEN ; Sendikal hakları, hak aramak için en etkin ve vazgeçilmez bir metot olarak görmektedir. 

TÜRK İMAR-SEN; Sendikal hakları, sınıf mücadelesine ve siyasi iktidar mücadelesine payanda yapan anlayışın yerine, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen KİTLE SENDİKACILIĞI anlayışı ile hareket etmektedir. 

TÜRK İMAR-SEN; üyelerinin haklarını Hükümetlere peşkeş çeken sendikal anlayışı da, üyelerini ideolojik amaçlarla sokağa dökerek kamu düzenini zaafa uğratmayı amaçlayan sendikal anlayışı da temelden reddeder. 

TÜRK İMAR-SEN; çalışan, üreten, yol gösteren ancak hak ettiğini de alma konusundaki kararlılığından da hiçbir surette taviz vermeyen, Milli ve Manevi değerlerimize hassasiyet gösteren bir sendikacılık anlayışını benimsemektedir. 

TÜRK İMAR-SEN; diyalog ve uzlaşmadan yana SORUMLU SENDİKACILIK anlayışının ülkemiz açısından sayısız yararları olacağına inanmaktadır. 

TÜRK İMAR-SEN; sendikal örgütlenmeyi demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak görmekte, katılımcı demokrasinin yerleşmesinde çok önemli bir araç olarak görmektedir. 

Kampanyalar