Haberler

OHAL Komisyonu Çalışmalarına Başlıyor

12.07.2017 - Çarş. / Genel Haberler / Yazdır
OHAL Komisyonu Çalışmalarına Başlıyor
Bugünkü Resmi Gazetenin mükerrer sayısında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar yayınlandı.

Komisyona Kimler Nasıl Başvuracak?
KHK ile Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar yada ilişiği kesilenler komisyona başvurabilecek. Bu kişiler Şahsen, kanuni temsilcisi veya vekili aracılığıyla başvuru yapabilecekler.

Ne zaman Başvurulacak ?

Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağının ilan edileceği tarihten itibaren 60 gün içinde başvurular yapılacak. Yeni yayınlanacak KHK‘lar ile kamudan ihraç edilenler olursa ise o kişilerde KHK’nın yayınlandığı günden itibaren 60 gün içinde başvuracaklar.

Başvurular Nasıl Yapılacak ?

Komisyona doğrudan başvuru yapılmayacak. Başvurular, Komisyon tarafından oluşturulan https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ve altta yer alan başvuru formu doldurulup alınan çıktı imzalanmak suretiyle valiliklere veya en son görev yapılan kuruma varsa ekleriyle birlikte yazılı olarak yapılacak.  Tutuklu bulunanlar ise formu fiziki olarak doldurup bulundukları kurumda görevli memura teslim edecekler. İlgili memur, doldurulan formu esas alarak internet sitesinde yayınlanan formu doldurup alınan çıktıyı başvurucuya imzalatarak kurum müdürlüğüne teslim edecek ve  Kurum müdürlüğü, gerekli işlemleri tamamlayarak başvurucuya alındı belgesi verir ve bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla başvuru formunu varsa dilekçe ve ekleriyle birlikte Komisyona gönderecek.

Başvuruda hangi Bilgi ve Belgeler İbraz edilecek ?

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler 

a) Gerçek kişiler için başvuru formu. (Ek-1)
b) Başvurucuya ait nüfus cüzdanı fotokopisi.
c) Başvuru kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılıyorsa temsil belgesi ya da vekaletname örneği.
ç) Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli suretini ibraz edecekler. Başvuru formlarının eksiksiz olarak doldurulup doldurulmadığı ve gerekli belgelerin eklenip eklenmediği başvuruyu alan valilik veya kurum tarafından kontrol edilecek. Eksiklik tespiti halinde 15 günlük süre verilecek Eksiklik giderildikten sonra belgeler Komisyona gönderilecek. Başvurana, başvurunun kayda alındığını gösteren alındı belgesi verilecek.

Başvurular Nasıl İncelenecek ?

Başvuruların ön incelemesi raportör tarafından yapılacak. OHAL inceleme komisyonu kapsamına girmeyen ve usul yönündün hatalı olanlar reddedilecek. Başvuru formu ile başvuruda sunulan belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, durum başvuruyu alan valiliğe veya kuruma bildirilecek. İlgili valilik veya kurum eksikliğin giderilmesi için başvurucuya on beş günlük kesin süre verecek  Eksiklik giderildikten sonra belgeler Komisyona gönderilecek.

Komisyon Bilgi ve Belge verilebilecek mi ?

Komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişik kesme ile  ilgili bilgi, belge, bulgu, olgu ve kanaatlerini ilgilinin en son görev yaptığı Bakanlıktan veya kurumdan talep edebilecek. Sözlü ifade verme veya tanık dinletme gibi talepler kabul edilmeyecek.. Kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri, Komisyonun görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi verilen süre içinde Komisyona göndermek veya Komisyon kararı üzerine yerinde incelenmesine imkan sağlamak zorunda olacak.

Komisyon Nasıl Karar Verecek ?

7 kişiden oluşan  Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluk olan 4 olacak. Çekimser oy kullanılmayacak. Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yaparak başvurunun reddine veya kabulüne karar verecek.

Komisyon Kararı Nasıl Bildirilecek ?

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü kararları Devlet Personel Başkanlığına komisyon tarafından bildirilecek. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilen ve rütbesi alınan emekli personel açısından en son görev yapılan kurum veya kuruluşa dosya karardan sonra devredilecek.  Kararlar dosyanın devredildiği kurumlarca 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecek.

Komisyon karalarına karşı Dava Nasıl ve Ne zaman Açılacak ?

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilecek. . Bu davalarda ayrıca Başbakanlığa ve Komisyona husumet yöneltilemeyecek.

OHAL Komisyonu Başvuru Formu

<<< Geri / İleri >>>