Haberler

Afad'da Kıyafet Yönetmeliği Taslağı Yayınlandı

03.11.2016 - Perş. / AFAD / Yazdır
Afad'da Kıyafet Yönetmeliği Taslağı Yayınlandı
Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlikleri İle Arama Kurtarma Ekipleri Kıyafet Yönetmeliği Taslağını Yayınlıyoruz

AFET VE ACİL DURUM ARAMA KURTARMA BİRLİKLERİ İLE ARAMA KURTARMA EKİPLERİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Ekiplerinde görevli personelin eğitim, görev, merasim ve günlük çalışmalarda giyecekleri kıyafetler ile kullanılacak sembol ve rütbe işaretlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, afet ve acil durum arama kurtarma birlik müdürlükleri ile il afet ve acil durum ekip personeline, tarihli ……………. Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 14/09/1991 ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin ……..inci maddesi uyarınca, ifa edilen hizmetin özelliği dikkate alınarak verilmesi öngörülen giyecek eşyası ile bunlara ait şekiller,birim ve rütbe işaretlerinin renk, cins, kullanım tarzı ve süresine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/05/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 17 nci maddesi ile 09/06/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 30 uncu maddesi ve 6/3150 sayılı Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğünün ek 123 üncü maddesi ile 14/09/1991 ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  1. a)Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,
  2. b)Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
  3. c)Birlik: Afet ve acil durum arama kurtarma birlik müdürlüklerini,

ç)  Birlik Müdürü : Afet ve acil durum arama kurtarma birlik müdürlerini,

  1. d)Birlik personeli: Birliklerde görev alan arama kurtarma personelini,

            e) İl ekibi: İl afet ve acil durum müdürlüklerinde bulunan arama ve kurtarma ekiplerini,

f) İl ekibi personeli: İl ekiplerinde görev alan arama kurtarma personelini,

g) İl Müdürü: İl afet ve acil durum müdürünü,

            ğ) İl Müdürlüğü: İl afet ve acil durum müdürlüğünü,

            h) KBRN: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleeri,

ı) Yönetici personel: Birliklerde, Birliğin sevk ve idaresinden sorumlu birlik müdürünü,   sivil savunma uzmanını, birim amirini ve ekip şefini; il ekiplerinde ise; ekiplerin sevk ve idaresinden sorumlu şefi,

i) Sembol, arma ve rütbe işaretleri: Birlik ve il ekibi personelinin harici ve görev kıyafetlerinde kullanılan tanıtıcı işaretleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Resmi elbise giyme zorunluluğu

MADDE 5 – (1) Birlik ve il ekibi personeli, günlük çalışma, eğitim ve görevde faaliyetin niteliğine uygun baret, iş gözlüğü, iş eldiveni gibi kişisel koruyucu donanımı kuşanmak ve merasimlerde resmi elbise giymek zorundadır.

(2) Birlik müdürleri ve Birlik müdürünün uygun göreceği yönetici personel görev, eğitim ve merasimler dışındaki günlük çalışmalarında farklı elbise giyebilir.

(3) Bu Yönetmeliğin kapsamı dışında kalan diğer personele birlik ve/veya il ekip kıyafeti verilmez.

Resmi kıyafet ve teçhizatın kullanımında uyulacak esaslar

MADDE 6 – (1) Resmi elbise, rütbe işaretleri, teçhizat ve giyecekler aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır:

a) Ceket, mont ve parkanın düğmeleri ilikli ve fermuarları kapalı bulunur. Görev anında ve görevin özelliğine göre, sıralı amirlerin vereceği emirle, düğme veya fermuar açık olabilir.

b) Resmi elbise giyenlerin, bina dışında görevin özelliğine göre, şapka veya kep giymeleri zorunludur.

c) Bere ve kep siperliğinin ön kenarları ile kaş arasında en az bir, en çok bir buçuk parmak mesafe bırakılmak sureti ile kaşlara paralel olarak giyilir.

ç) Kıyafet, daima temiz ve ütülü olarak giyilir. Kıyafette sökük, yırtık ve yama bulunmaz.

d) Bu Yönetmelikte belirtilen tip ve model dışında ayakkabı, çizme veya uzun konçlu bot giyilmez. Bot ve ayakkabılar, daima temiz ve boyalı bulundurulur.

e) Erkek personel mevzuata uygun olarak bıyık bırakabilir. Saçlar, kep şapka giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta kesilir. Favoriler, kulak deliği hizasını geçemez, sakal bırakılmaz.

f) Sivil elbise giyilmesi emredilen durumlarda, afet ve acil durum bölgeleri ile arazide yürütülecek faaliyetler dışında 16/07/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde giyinilmesi zorunludur.

g) Bayan personel, resmi kıyafetli iken, tırnak uzatamaz, makyaj ve saç modeli yapamaz, ziynet eşyası ve benzerlerini takamaz. Saçlar omuza dökülmeyecek şekilde kısa kesilir veya sade topuz şeklinde toplanır ve kâkül bırakılmaz.

ğ) Üniformasız olarak görev yapan bayan personel; görev sırasında kolsuz ve açık yakalı gömlek, bluz ve terlik tipi ayakkabı giyemez. Etek boyu, dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz.

h) Üniforma ile birlikte bu Yönetmelikte belirtilen işaretler dışında kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet ve benzerleri takılmaz.

ı)   Resmi kıyafetlerin içine, dışarıdan görünebilecek şekilde kazak, yelek ve benzerleri giyilmez.

i)   Eskimiş olsa bile resmi elbise, ayakkabı ve botlar ile diğer malzemeler satılamaz.

j)   Birim ve rütbe işaretleri sökülmek sureti ile resmi kıyafetler sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılamaz. Resmi pantolon; sivil gömlek, kazak, ceket gibi şeylerle birlikte giyilmez. Resmi kıyafetin üzerine sivil palto, pardösü ve benzerleri giyilmez.

k) Düşük kemerli pantolon yaptırılmaz ve giyilmez.

l)   Kıyafetin altına bu yönetmelikte belirtilen ayakkabı ve bot dışında başka biçimde ve renkte ayakkabı ve bot giyilemez.

m) Verilen giyecek eşyasının ve teçhizatın iyi, temiz, sağlam, noksansız bulundurulması ve kullanılması zorunludur. Giyim eşyası ve teçhizatın bakımı, öncelikle kullanana aittir.

 

Resmi kıyafet giyecek personel

MADDE 7 – (1) Arama ve kurtarma hizmetlerinde kendilerine görev verilen personelin ifa edilen bu görev esnasında bu yönetmelik kapsamında belirtilen veya branşlar için özel dizayn edilen kıyafetleri giymesi zorunludur.

 

Denetim

MADDE 7 – (1) Yönetici personel; astlarının kılık ve kıyafetlerinin bu Yönetmelikte düzenlenen esaslara uygun olup olmadığını kontrol etmek, kılık ve kıyafeti uygun olmayan personeli uyararak Yönetmeliğe uygun şekilde giyinmelerini sağlamak, uyarıyı yerine getirmeyen personeli sıralı amirlerine bildirmekle görevli, yetkili ve sorumludur.

(2) İl Müdürü, bu Yönetmelikte belirtilen kıyafet usul ve esaslarına aykırı olarak kıyafetler üzerinde değişiklik yapılmaması için gerekli tedbiri alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Verilecek Giyim Eşyası, Verilme Zamanı ve Kullanım Süreleri

 

Verilecek giyim eşyası

MADDE 8 – (1) Resmi kıyafet giyecek personele; yazlık, kışlık olmak üzere görev kıyafeti, spor kıyafeti, rütbe ve tanıtım malzemeleri ile iş güvenliği mevzuatı çerçevesinde kullanılacak malzemeler, kısa süreli arazi çalışmalarında kullanılacak küçük boyutlu sırt çantası ve uzun süreli dış görevler için kişisel malzeme ve teçhizatı içinde barındırabilen ve her an göreve hazır şekilde bulundurmayı sağlayacak büyük boy görev çantası verilir.

Kıyafetlerin verilme zamanı

MADDE 9 – (1) İklim şartları gözetilerek giyim ve kullanma süreleri bakımından birliği sağlamak amacıyla;

a) Kışlık kıyafete ait giyim eşyaları eylül aynın ilk haftasında ayında,

b) Yazlık kıyafete ait giyim eşyaları nisan ayının ilk haftasında mayıs ayında,

c) Mevsim ile ilgili olmayan giyim eşyaları ise nisan veya mayıs aylarında verilir.

İhtiyaçların bildirilmesi

MADDE 10 –  (1) Başkanlık teşkilatında çalışan kendilerine arama ve kurtarma hizmetlerinde görev verilen personelin, kıyafet ihtiyacı her yıl Ocak ayı içinde Başkanlığa bildirilir.

 

Kullanım süresi ve miktarı

MADDE 11 – (1) Arama ve kurtarma personeline bu Yönetmelik gereğince verilecek kıyafetlerin miktar ve kullanım süreleri Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde belirtildiği gibidir.

(2) Bunların dışında kalan ve tarihli ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürüğe giren Arama Kurtarma Teknisyenlerinin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile İlgili Yönetmelikte belirtilen görevli verilen personele, ifa edilen görevin özelliği dikkate alınarak verilecek kıyafetlerin cinsi, miktarı, verilme zamanı ile bunların kullanım süreleri ekip amirinin önerisi ve il müdürünün onayı ile belirlenerek personele dağıtılır. Birlik müdürlüklerinde birim amirinin teklifi ve birlik müdürünün onayı ile belirlenir ve dağıtımı yapılır.

 

Göreve başlama

MADDE 10 – (1) Göreve yeni başlayan personele 9 uncu maddede belirtilen aylar beklenmeden, giyim eşyası verilir ve giyim eşyaları miadı dolduktan sonraki ilk dağıtım zamanında yenilenir.

(2) Herhangi bir nedenle, bir dönem için verilmeyen giyim eşyası, sonraki dönemlere ait giyim eşyaları ile birlikte verilemez.

 

Görevden ayrılma, emeklilik ve tayin

MADDE 11 – (1) Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan veya çıkarılanlardan veya aynı çeşit giyim eşyası verilmeyen bir göreve nakledilenlerden, aldıkları giyim eşyalarından kullanım süreleri sona ermemiş olanların aynen iadesi istenir.

(2) Emekliye ayrılma, görevine son verilme, aynı çeşit giyim eşyası kullanılan göreve nakil olma ve ölüm hallerinde iade edilmez.

(3) İl Müdürlükleri arası nakil olan personele verilen giyim eşyalarının cins ve miktarı ile dağıtım tarihleri ayrıldığı İl Müdürlüğü tarafından yeni atandığı İl Müdürlüğüne bildirilir.

Görev gereği yıpranan kıyafet

MADDE 11 – (1) Memurlara Verilecek Giyim Yardımı ile İlgili Yönetmelik ve il müdürlükleri tarafından belirlenen özel nitelikli kıyafetlerin kullanım süreleri dolmadan yenisi verilmez.

(2) Ancak; kıyafetlerin yerine getirilen görev nedeniyle kullanılmaz hale gelir ve bu durum bir tutanak ile tespit edilir ise bu yönetmelikte belirtilen veriliş tarihleri dikkate alınmadan birim amirinin onayı ile yenisi verilebilir.

 

Göreve geri dönenlere verilecek giyim eşyası

MADDE 12 – (1) Görevden uzaklaştırılan, aylıksız izin alan, gözetim altında tutulan, tutuklanan ve memuriyetle ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen bir cezaya mahkûm olup da cezası infaz edilmekte olanlara, görevlerine dönmüş olmaları halinde, yeniden giyim eşyası verilir; ancak bu kişilere görevden ayrı oldukları süreler için giyim eşyası verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kıyafet Türleri, Tipleri ve Özellikleri

 

Kıyafet türleri, tipleri ve özellikleri

MADDE 14 – (1) Birlik ve ekiplerde görev yapan personel yazlık ve kışlık olmak üzere iki tür kıyafet giyer.

  1. a)Yazlık kıyafet; tişört (ek -4), pantolon (ek-6), kep şapka (ek-7) ve yazlık ayakkabıdan,
  2. b)Kışlık kıyafet; yağmurluk, parka (ek-2), mont (ek-3), pantolon (ek-6), sweatshirt (ek-5), kazak, bere (ek-8), eldiven, termal içlik ve bottan oluşur.

(2) Birinci fıkradaki kıyafetler dışında, yerine getirdiği görevin niteliğine göre personel tulum ve acil durum ikaz yeleği (ek-10) giyer.

(3) Kıyafetler, Yönetmelik ekinde gösterildiği şekilde hazırlanır.

 

İhtisas ekiplerinin özel kıyafetleri

MADDE – 15 (1) Sualtı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, dağ arama ve kurtarma ekipleri, KBRN ekipleri ve diğer ihtisas ekiplerinin görev esnasında giydiği özel kıyafetlerin şekil, cins ve esasları, kullanma süresi ile bu kıyafetlerde kullanılacak işaret, sembol ve kokartlar Başkanlık tarafından belirlenir.

 

Rütbe işaretleri ve takılacağı yer

MADDE 16- (1) Birliklerde birlik müdürü, sivil savunma uzmanı, birim amiri, ekip amiri ile il ekiplerinde ekip şefi ve ekip amirinin kullanacağı rütbe işaretlerinin detay ve çizimleri ek-10’da belirtildiği şekilde omuza takılacaktır.

Ceza

MADDE 17- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı teşkilatına veya bu teşkilatın memur ve hizmetlilerine veya mükelleflere mahsus kıyafet ve tanınma işaretlerini yetkisi olmadığı hâlde kullanan, giyen ve taşıyanlar hakkında Sivil Savunma Kanununun 50 ve 52 nci maddeleri uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 22/06/2000 tarihli ve 24087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri Kıyafet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Sayıştay Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı yürütür.


<<< Geri / İleri >>>