Haberler

Fiyasko ve Sorumluları

04.11.2016 - Cuma / Genel Başkandan / Yazdır
Fiyasko ve Sorumluları
4/C LİLERE KADROYU MASAL HALİNE GETİRENLER EK ÖDEMEDE FİYASKOYA İMZA ATTILAR

Attığı imzayı zafer olarak adlandıran malum konfederasyon her fırsatta kadro vaadi ile oyaladığı 4/c li personelin kendi kazanımları ile elde ettiği ek ödeme imkânını da toplu sözleşme ile kuşa çevirdi.

Bilindiği üzere; 657 sayılı kanunun 4/c statüsüne göre çalışanların hukuki statüsü her zaman tartışma konusu olmuş, anılan statüde çalışanların birçok hakkı yargı kararları sonrası hayata geçmişti.

 Hukukun gereği sonucu elde edilen bu kazanımlar, 657 sayılı yasanın 4/c kapsamında çalışanların birçok hakkının memurlardan farklı olarak düşünülemeyeceği gerçeğini de ortaya koymuştur. Tüm bu gerçeklere rağmen; 4/c statüsünde personel istihdam eden kurumlar,  bu durumu görmezden geldiği gibi, yasa değişikliği yapma gücüne sahip olan iktidarda, bir türlü bu gücünü kullanmayarak, anılan statüdeki personeli oyalamıştır. İşin en tuhaf tarafı kamu görevlileri adına toplu sözleşme masasına oturmuş olan bir konfederasyonun bu oyalama taktiğine gönüllü olarak ortak olmasıdır. Adı sözleşme olan ve tarafların eşit statüde müzakeresi sonrası imzalaması gereken bir sözleşmede tarafların hak ve borçlarının açık açık yazılması gerekmektedir. 2016-2017 yıllarını içeren toplu sözleşmenin 36. Maddesinin 2.fıkrasında aynen (2) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında tam zamanlı çalışan geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır.' Hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm 4/c li personelin kadro taleplerinin nasıl ötelendiğinin bir göstergesidir. Bu hüküm bir müzakerenin yoğun bir tartışmanın ürünü, sonuç doğuran bir hüküm değildir. Aksine yasak savan bir hükümdür. “cek', “caklı' bir hüküm toplu sözleşme ruhuna açıkça aykırıdır.

Toplu sözleşme de; 4/C’li personele kadro talebi ile yola çıkan ve bu konudaki haklı talepleri hükümetle el ele taca atan malum konfederasyon, 4/C’li personelin hukuki kazanımlarını, görmezden gelmiş bu konuda hukuki gerçeklerden yola çıkarak adil, hakkaniyetli sonuçlar için samimi çabalar içerisinde olacağına, attığı imza ile Maliye Bakanlığını kurtarmıştır. İmza edilen toplu sözleşmenin 24. Maddesi “Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, 1.800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilir. Bunlara kurumlarınca döner sermaye dahil başka bir kaynaktan ek ödeme ve benzeri adla herhangi bir ödeme yapılmaz.'Hükmünü içermektedir. Bu kadar uzun olarak yazılan madde hükmü, 4/C lilere sunduğu ek ödeme miktarı bakımından oldukça kısadır. Madde de; zikredilen ek ödeme miktarı sadece 159 TL’dir.Oysaki idarelerin işine geldiği gibi çalıştırdığı, kamuya ait tüm işleri yaptırdığı bu personele, işine gelmediği zaman “siz memur değilsiniz' dediği çalışma hayatı ile ilgili bulunan herkesin malumudur. İş te bu noktada Yargı Organları bir hakkın teslimi amacıyla, istikrar kazanmaya başlayan kararlar vermiş, asli ve sürekli bir kamu hizmeti görmekle görevlendirilen yasanın 4/c maddesi kapsamında sözleşme ile çalıştırılan personelin memur olarak kabul edilmelerinin, memurlara tanınan özlük haklarından yararlandırılmalarının hakkaniyete uygun olacağına hükmetmiştir. Mahkeme kararlarına uymakla yükümlü olan kurumlar 375 sayılı KHK’nin ek 9. Maddesine göre yapılacak ek ödeme miktarının hesabında; Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Hükmünde Kararnamesinin (I) Sayılı Cetvelinin 9/a-3 maddesinde yer alan “diğer derecelerden maaş alanlar 'için belirlenen ek ödeme oranı üzerinde ek ödeme yapılması esasını yöntem olarak belirlemişler, 4/c statüsündeki personelde en az ek ödeme alan 500-600 TL almıştır.Toplu sözleşme ile kazanım olarak kabul edilen 159 TL ile 500-600 TL’lik miktarın karşılaştırılması bile durumun vahametini göstermektedir. Bunun neresi zaferdir, neresinden bakıldığın zafer gibi gözükmektedir, bunun yorumunu imza sahibi olduğunu söyleyen malum konfederasyona sormak gerekmektedir.

 Gelinen bu süreçte; 4/C statüsündeki personelin ek ödeme miktarı 01.01.2016 tarihinden itibaren 159 TL’den öteye gitmeyecektir. Mahkeme kararı ile ek ödeme almaya hak kazananlarda 01.01.2016 tarihinden itibaren 159 TL almaya başlayacaklardır. Kısaca; yargı organlarının memurlar gibi özlük hakları düzenlensin diye hüküm tesis ettiği husus, malum konfederasyon tarafından görmezlikten gelinmiş, 4/C’lilere kadro alacağız söylemlerindeki samimiyetlerini de ortaya koymuştur.

Kendi kalesine gol atmayı zafer sayanların skor tabelasındaki koskoca sıfırı görmemek için, kafalarını kuma gömmelerini doğal karşılamak gerekir.


İleri >>>