Gazi Mustafa Kemal Atatürk

6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

Sendikamızın 6. Dönem Toplu Sözleşme Taleplerimiz: 

TÜRK İMAR-SEN

2022-2023 YILLARINA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

A – GENEL TALEPLER


1) Türk İmar-Sen Hizmet Kolunda çalışanlar için önceki yıllarda memurlara yapılan zammın enflasyon altında kalması nedeniyle geçmiş yılların kayıplarının telafi edilmesi,

2) 2022-2023 yılları için memura bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon kadar zam ve büyüme miktarı kadar refah payı verilmesi,

3) Ek göstergenin yeniden belirlenmesi ve ek göstergesi olmayanlara da uygulanması,

4) Özel Hizmet Tazminat oranlarının yeniden belirlenmesi,

5) Fazla mesainin verilmesi,

6) Memur maaşlarındaki bütün kalemlerin emekli keseneğine dâhil edilmesi veya emeklilik maaşı oranlarının arttırılması,

7) 1. Derecenin 4. Kademesine gelen çalışanın kademe ilerlemesinin sağlanması, (ek gösterge, taban aylığı, özel hizmet tazminatı) her yıl için arttırılması, 

8) Toplu sözleşme ikramiyesi arttırılması,

9) Sosyal hakların (aile yardımı, çocuk parası, vb.) arttırılması,

10) 657 DMK 4/B çalışanlara kadroların verilmesi ve 4/B’li personele de aile yardımı verilmesi ve ek ödemelerden emsal memurlar kadar yararlandırılması,

11) Kamuda çalışan memurlara verilen zamları etkileyen, vergi dilimlerinin ve vergi oranlarının, memurların lehine olacak şekilde yeniden değerlendirilerek düzeltilmesi ya da vergi muafiyeti getirilmesi vb.

12) Kurumların teşkilat yasalarında yapılan değişiklik nedeniyle unvanları alınıp yerine Araştırmacı kadrosu verilenlerin maaşlarının düzeltilmesi,

13) Harcırahların günün şartlarına göre arttırılması ve konaklamadaki sürelere göre sınırlamanın da kaldırılması ödenecek miktarın tekrar düzenlenmesi,

14) Kurumlardaki unvan değişikliklerinde bir defaya mahsus sınavsız geçiş hakkının tanınması,

15) Bazı Kurumlarda Rotasyon uygulamasına son verilmesi, verilemezse Zorunlu rotasyona tabi personelin Bölgelerdeki hizmet sürelerinin, yönetmelikteki yetkilerinin kullanılarak bir kat arttırılması ve diğer personele rotasyon yapılmaması,

16) Farklı Uzmanlıkların tek unvan altında toplanması,

17) Ek göstergeleri farklı olan şube müdürleri kimyagerler ve biyologların ek göstergelerinin 3600 e çıkarılması,

                                                                                          

18) Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanlar bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız Genel İdare Hizmetler sınıfına geçirilmesi,

19) Kurumlardaki görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarındaki sözlü sınav kısmının kaldırılması, 

20) Kurumlara da görev yapan teknikerlerin lisans tamamlama ile ilgili sorunlarının ivedilikle çözülmesi,

21) Tüm Kurum çalışanlarına servis imkânın sağlanması servis imkânı sağlanamıyorsa tüm çalışanlara ulaşım ücretinin ödenmesinin sağlanması,

22) Çalışan sayısı gözetilerek kurumlara kreş açılmalı tüm kamu kurumlarına kreş açılma imkânı mevcut değilse birbirine yakın Kamu Kurumlarında biri merkez kabul edilmek kaydıyla burada açılacak kreşten diğer kurumlarda çalışanlarında faydalanmaları sağlanmalı,

23) Memur izinlerinin iş günü üzerinden hesaplanması sağlanması,

24) Personel sayısı 50’den az olan kurumlardaki çalışanların yemek paralarının nakit olarak ödenmesi, 

25) 666 sayılı KHK’de mağdur olan tekniker ve teknisyenler ve sivil savunma uzmanları maaş artışlarının yeniden değerlendirilmeleri (Döner sermayeden dolayı yüksek alınan oranın ek ödemeye dönüşmesi nedeniyle maaşlarında düşme olduğundan farkın giderilmesi ),

26) 17.04.2006 Tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karara ekli II. Sayılı Özel Hizmet Tazminatı cetvelinin ‘( E ) ‘ Teknik Hizmetler Bölümü 6. Sırasında; Teknik Personel …….. Kısmındaki “Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarım işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez.” Kısmının karardan çıkarılması,

27) Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan memur ve sözleşmeli personeli istihdam şeklinde ve derecesine bakılmaksızın tamamına yeşil pasaport verilmesi,

28) Lojmanlardan yararlanmayan çalışana kira yardımı yapılması,

29) Memurlara yılda bir kez yakacak yardımı yapılması,

30) Doğum izni, askerlik gibi ücretsiz izin kullananların, kullandıkları izin sürelerinin izne ayrıldıkları ücretleri üzerinden borçlanma imkânı sağlanması,

31) Çalışanlara dini bayramlarda, ikramiye verilmesi,

32) Kamuda yemek hizmetinden faydalanan memur personelin, yemek bedelinin tamamının kurumlarca karşılanması sağlanmalıdır.

33) Üniversite bitiren çalışanlara 1 defaya mahsus olmak üzere sınavlara girmeden unvanlarının verilmesi,

34) Unvan değişikliği sınavlarının periyodik olarak yapılması,B- KURUM TALEPLERİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü


1) Tapu Müdürlüğünde çalışan personelin medeni kanunun 1007. Maddesine göre sorumluluklarından dolayı rücu edilmesi nedeniyle kasıt olmaksızın yapılan hataların için döner sermaye ücretinin Zrttırılarak sigortalanması sağlanması,

2) Tapu ve Kadastro Çalışanlarından fazla mesai yapanlara ayda 60 saati aşmayacak şekilde yıl boyu ilgili yıl fazla mesai ücretinin 5 katı olacak şekilde mesai ücreti verilmesi,

3) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanlarına döner sermayeden pay ve ikramiye verilmesi,

4) Web Tapu sistemi ile başvuruların ve mesai saatlerine uygun olarak sınırlandırılması,

5) Tapuda çalışanların tek unvanda istihdam edilmesi için gerekli yasal altyapının hazırlanması,   

6) Tapuda çalışanların tek unvanda toplanamadığı taktirde çalışanların maaşları arasında ki farkın giderilmesi için;

a)Tapu Müdürlüklerinde bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, kadastro teknisyeni, teknisyen, memur, uzman, arşiv memuru ve muhasebeci unvanında görev yapan personele 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II)sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümü’nün I/d maddesinde öngörülen oranlarda özel hizmet tazminatı ödenir. Söz konusu personele aynı karar uyarınca 1500 puan ilave iş riski zammı ödenmesi,  

b) Tapu Müdürlüklerinde Tapu Sicil Tüzüğünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında görev yapan personelin özel hizmet tazminatı oranlarına, aynı kadroda aynı görevi yapan tekniker unvanındaki personeli geçmemek üzere 50 puan ilave edilir. Söz konusu personele 1500 puan ilave iş riski zammı ödenmesi ve böylelikle aynı işi yapan personellerin arasındaki maaş farkının giderilmesi uygun olacaktır.

7) Cimer kanalıyla yapılan başvuru ve şikayetlerin bir süzgeçten geçirildikten sonra ilgili müdürlüklere havalesinin sağlanması, personelin ilave zaman ve emek israfının önlenmesi,

8) Tapu ve Kadastro personellerin belirli aralıklarla motivasyon eğitimine tabi tutulması,

9) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlara Kadastro Hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalışanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, fiilen çalıştıkları her gün için 400 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kadastro tazminatı zamanında ödenmesi,

10) İş yükünü hafifletmek için yeterli miktarda eleman alımının yapılması,

11) Kurum çalışanlarına kreş imkânı sağlanması,

12) Tüm personele koruyucu giyim yardımı yapılması,

13) Taşrada görev yapan memurlara, servis imkânı sağlanması,

14) Kadastro üyesi ve Kontrol memuru kadrosunda görev yapan personelin ek ödemelerinin Tekniker unvanında verilmesi,


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı


1) AFAD çalışanlarına, deprem, sel, trafik kazası, arama kurtarma ve ceset çıkarma gibi oldukça zor doğa iklim şartlarında çalışmalarından dolayı AFAD tazminatı verilmesi,

2) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde çalışan ve Sosyal Denge Sözleşmesi alamayan tüm personele, daha önce kazanılmış davalar emsal gösterilerek mahkeme kararı beklenmeden Sosyal Denge Sözleşmesinden faydalandırılması, kazanılmış davalardaki mağduriyetlerin giderilmesi,

3) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personelinin de fiili hizmet zammı uygulanmasından faydalandırılması,

4) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çalışanları ile ilgili mevzuat çalışmalarının ve atama yönetmeliğinin bir an önce sonuçlandırılması,

5) Arazide arama ve kurtarma faaliyetine katılan Afad personelleri ile diğer olay yeri yönetiminde görev yapan Afet ve Acil Durum personeline 5000 kalorilik kumanya ve su yardımı yapılması,

6) Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde her türlü afette ve acil durumlar da görev yapan personeller ile arama ve kurtarma teknisyenlerine ayda 60 saati geçmemek üzere fiili çalışmaları karşılığında ilgili yıl fazla çalışma saat ücreti 5 katı tutarında fazla çalışma ücretinin ödenmesinin sağlanması,

7) Afet ve Acil Durum Yönetimi personeline 2 yılda bir tayin hakkı verilmeli,

8) Afet ve Acil Durum Yönetimi personeline yıpranma payı (5 yıl erken emeklilik) hakkı verilmeli,

9) Teknik Hizmetler sınıfında görev yapan personele; mezun oldukları teknik diplomalar üzerinden arazi ücreti ödenmeli,

10) Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Bünyesinde kullanılan her türlü donanımı çok pahalı olan acil kurtarma araçlarının 112- itfaiye ve askeri araçlar için ön görülen Bütçe Kanunun da belirtilen Kasko yapılacak araçlar listesine girebilmesi için Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gerekli girişimin yapılması,

11) 4 Ağustos 2006 Tarih 26249 sayılı Resmi Gazetenin 2006/10730 sayılı kararına binaen yaptırılan her türlü Afet ve Acil Durum personelinin hizmet içi eğitimleri, Kuruluşlarının eğitimleri, Milli Eğitime bağlı Okul eğitimleri, Afete hazır ev-okul-işyeri farkındalık eğitimleri ile işyeri acil durum eğitim çalışmalarına ek ders ücreti verilmesi, 

12) Afad bünyesinde çalışan enformasyon memurları ve ARFF memurları teknik hizmetler sınıfına alınması,

13) Afad bünyesinde çalışan personelin belirli aralıklarla psikolojik değerlendirmeye alınması, kontrol edilmesi ve sorun gözlenen personeller için iyileştirici çalışmaların yapılması,

14) Mülteci kamplarında görev yapan ve Valiliklerce belirlenen komisyonlarca yapılan ödemelerden elemanların faydalandırılması,

15) Mülteci kamplarında geçici görevli olarak görevlendirilenlerin fazla mesai ücretlerinden faydalandırılması ve ödemelerin yapılması,

16) Afet ve Acil Durum Başkanlığı bünyesinde fiilen öğretmenlik yapan personele de ek ders verilmesi ve cezaevlerinde yapılan eğitimler de görevli öğretmenlere ek ders ücreti %artışlı olarak ödenmesi,

17) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında çalışan tüm personellerden arama kurtarma ve eğitim hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 400 TL ücret ödenmesi yapılmalıdır.

18) Görevli gönderilen personel Harcırah Kamu Genel Tebliğine göre avans verilmesi,

19) Kıyafetlerin zamanında temin edilip illere gönderilmesi,

20) 112 Acil Çağrı Merkezin de görev alacak elemanların iller bazında standart hale getirilmesi,

21) Norm kadroların belirlenmesi ve eksiklik görülen yerlere acil eleman teminin sağlanması,

22) Arazide görev yapan personele Ferdi Kaza sigortası yapılması.

23) İl Afet ve Acil Durum müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere şoför kadrosunda elaman alınması,

24) AKT Nöbet hizmetleri 24/72 esasına göre yeniden yasal düzenleme yapılması. 

25) Acil Müdahale Ekip Nöbeti tutan, Kamu hizmeti görevi yapan personellerin nöbet tuttukları sürece yemek ücretlerinin verilmesi sağlanmalı,

26) Afad bünyesinde görev yapan dalgıçlara ek özel hizmet tazminatı verilmesi,

27) 50 yaş ve üzeri Arama Kurtarma Teknisyenlerine gerekli kamusal eğitim verilerek Arama Kurtarma uzmanı unvanı verilip hizmetinden daha fazla yararlanılmalı,

28) Çalışan tüm personelin koruyucu giyim yardımından faydalandırılması,


Karayolları Genel Müdürlüğü


1) Karayolları Genel Müdürlüğü Yol kusurlarından meydana gelen maddi ve ölümlü kazalardan dolayı açılacak davaların muhatabının ilgili Bölge Müdürlüğü veya Karayolları Genel Müdürlüğü olacak şekilde hukuki düzenlemenin yapılması,

2) Karayollarında arazide görev yapan sözleşmeli personellerinde fiili hizmet zammından faydalandırılması,

3) Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı şubelerde bakım ve trafik teknik görevlisi, işletmelerde bakım teknik görevlisi-trafik işaretleme teknik görevlisi; hizmetlerin görülmesinde araç kullananlara aylık 400 TL ilave ödeme yapılması,

4) Hizmet Araçlarının (trafik araçları) kasko yapılması,

5) Görevde Yükselme ve unvan değişikliği sınavı sebebi ile sınavı kazananların bulundukları yerlerde istihdamının sağlanması,

6) Yeterli miktarda eleman alımının yapılması,

7) Rotasyon uygulamasının gönüllülük esasına dayandırılması,

8) Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında memurlara çalıştığı gün kadar Arazi Tazminatı verilmeli, ya da 2/3 Harcırah ödenmeli,

9) Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında çalışan memurlara fazla çalışma ücreti verilmeli,

10) Yol Kenarı Denetim İstasyonlarının personel eksikliği giderilmeli,

11) Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında çalışan memur personele, Denetim memurluğu kadrosu tahsis edilmesi,

12) Resmî tatil günlerinde çalışan Yol Kenarı Denetim İstasyonları personeline, Resmî tatil günlerinde çalıştığı gün kadar izin verilmeli

13) Fiilen veznedar görevi yapan personellere günümüz şartlarına uygun tazminat verilmelidir.

14) Çalışan tüm personele koruyucu giyim yardımı verilmesi,


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


1) Bakanlık bünyesinde çalışan teknikerlerin yapı denetim görevlisi olarak görev verilmesinin sağlanması,

2) Bakanlık bünyesinde görev yapan Mühendis, Mimar, Tekniker ve Teknisyenlerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına hazırladıkları proje ve yaklaşık maliyet hesaplarında görev alanlar için, proje ve bilirkişilik ücreti adı altında tazminat ödenmesi için çalışma yapılması,

3) Bakanlık bünyesinde Mühendislere ödenen büyük proje tazminatının derece farkına bakmadan projelerde görev alan tüm teknik personele ödenmesinin sağlanması,

4) İl Müdürlüklerinde ve Merkez Teşkilatında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik olarak yapılması,

5) İl Müdürlüklerindeki teknik personeller Valiliklere Bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarında Geçici Görevli olarak çalıştırılmaktadır. Geçici görevlendirmelerin iptali için İçişleri Bakanlığınca Valiliklere yazı yazılmasının sağlanması.

6) İl Müdürlüklerinin personelleri için servis imkânının sağlanması,

7) Deprem Tahkiki yapılmayan hizmet binalarının bir an evvel deprem tahkik ve incelemelerinin yapılması. Deprem yönünden dayanımı düşük binaların yıkılarak yenisinin yapılması ya da güçlendirme gerektiren binaların güçlendirmesinin yapılmasının sağlanması,

8) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda görev yapan biyolog, kimyager kadrosundaki personellerden arazide fiilen görev yapanlar için Seyyar Görev Tazminatının ödenmesi,

9) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bünyesinde Görev yapan tüm personellerin Devlet adına yaptığı tüm iş ve işlemlerden dolayı sorumluluk sigortası ile sigortalarının yapılması,

10) Milli Emlak personeline hizmet sınıfına bakılmaksızın arazi tazminatı verilmesi,

11) Milli Emlak personeline uzmanlık sınavının iki yılda bir yapılması,

12) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanlarına döner sermayeden pay verilmesi,

13) Yemekhanesi olmayan il müdürlüklerine yemekhane açılması,

14) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde kreş açılması,

15) Arazi tazminatlarının çıkılan gün sayısı kadar ödenmesinin sağlanması,

16) Çevre Denetçilerinin sorunlarının çözülmesi için çalışma yapılması,

17) Tüm çalışanlara koruyucu giyim yardımı verilmesi,


İlbank A.Ş. Genel Müdürlüğü

1) İlbank A.Ş. çalışanlarına yeşil pasaport verilmesi,

2) İlbank A.Ş. çalışanlarına yaptıkları fazla mesai ücretlerinin tam olarak ödenmesi 

3) İlbank A.Ş. arazide görev yapan personeline, koruyucu giyim yardımı yapılması,

4) İlbank A.Ş. görev yapan personele Ferdi Kaza Sigortası yapılması,

5) İlbank A.Ş. görev sonu tazminatının düzenlenerek, SSK’lı personelin mağduriyetinin giderilmesi,

6) İlbank A.Ş. personelin bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, anne ve babası hasta olan personele hastane izni verilmesi için Kurum içi düzenleme yapılması,

7) İlbank A.Ş. personeline kıdem farkı, yüksek lisans, doktora ve yabancı dil tazminatlarının yükseltilmesi,

8) İlbank A.Ş. personeline saatlik izin süresinin 80 saatten 120 saate çıkarılması,

9) Yüksek okul bitiren Büro Personeli unvanında görev yapan personele, Yönetim Personeli unvanının düzenli olarak verilmesi,