BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU NE GETİRECEK? PDF Yazdır E-posta
Yazar Editör   
Pazartesi, 15 Ekim 2012 13:44

Büyükşehir Belediyesi Kanununda yapılacak değişiklikleri içeren tasarı taslağı Bakanlar Kurulunun onayından geçti ve TBMM İçişleri Komisyonunda görüşülmeye başlandı.

Her düzenlemede olduğu gibi bu taslakta da kamu çalışanları için mağduriyet, işten çıkarma, tayin ve oldubitti var. Vatandaşlar için yeni yükler, kanalizasyon, su ve yol yapım, bakım, onarım bedeli adı altında katkı payı ödeme yükümlülüğü var. Bazı çevrelerin rant sağlaması için gizli açık tuzaklarla dolu maddeler var.

Taslakta öne çıkan bazı konular ise yorumsuz olarak şu şekilde:

1- Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinin belediyeleri Büyükşehir belediyesine dönüştürülüyor. Büyükşehir olmada temel alınan nüfus kriteri 1 milyondan 750 bine indiriliyor

2- Büyükşehir belediyelerinin sınırları genişletilerek il mülki idare sınırlarına çıkarılıyor.

3- Büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan tüm köy ve belde belediyeleri kapatılıyor; köyler mahalle haline getiriliyor ve bağlı oldukları ilçe belediyelerine katılıyor.

4- Büyükşehirlerdeki il özel idareleri kaldırılıyor. Aynı zamanda bu illerdeki bucak ve bucak teşkilatları da kapatılıyor.

5-  Köylerin, meraların, sulak alanların ve tarlaların iskâna açılması mümkün hale getiriliyor.

6- Bu bölgelerde görev yapan köy korucularının aynı statüde görev yapmaları öngörülüyor.

7- Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde yatırım ve hizmetlerin yapılması, izlenmesi ve denetlenmesi; afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi ve ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının desteklenmesi ve denetlenmesi amacıyla kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezleri kuruluyor.

8- Büyükşehir belediyelerine, maden ruhsatı verme yetkisi veriliyor.

9- Belediyelere afet riski taşıyan binaları yıkma yetkisi veriliyor.

10- İlçelerin otopark gelirlerinin Büyükşehir belediyelerine aktarılması öngörülüyor.

11- Belediyelerin ibadethanelere indirimli ya da bedelsiz su verebilmesi sağlanıyor.

12- Kanalizasyon, su şebekesi ve yol yapımında veya bunların tamirinde vatandaştan katkı payı alınmasının önü açılıyor.

13- 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre nüfusu 2000’in altında kalan belediyeler, köye dönüştürülüyor.

 

PERSONELİN DURUMU

Tüzel Kişilikleri Kaldırılan Belediye ve Köylerde Çalışan Personel

Öncelikli olarak bu köy ve belediyelerin katılımının koordinasyonu için valinin uygun göreceği kuruluş temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla bir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kurulacak.

Bu kapsamdaki belediye ve köylerde görev yapan personel, kapatılan belediye veya köyün devredileceği ilçe belediyesine bir ay içerisinde bildirilecek. Bu personel, oluşturulan Komisyonun kararı uyarınca ilgisine göre Büyükşehir belediyesine, bağlı kuruluşlara veya ilçe belediyesine devredilecek.  

 

Tüzel Kişilikleri Kaldırılan İl Özel İdarelerinde Görev Yapan Personel

Bu kapsamdaki personel, Kanunun yayımı tarihinden sonra bir ay içerisinde valiliğe bildirilecek. Burada yapılmış ve yapılacak olan toplu sözleşmeleri İçişleri Bakanlığının onayına tabi olacak.

Kapsamdaki personel yine Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun kararına göre Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi, Büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşları veya ilçe belediyesine devredilecek.

Belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden ihtiyaç fazlası olarak belirlenenler, ilgili belediye veya bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde valiliğe bildirilecek. Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu bu listeleri 45 gün içinde inceleyerek ihtiyaç fazlası personeli tespit edecek ve listeyi valinin onayına sunacak. Valinin onayladığı listeler 10 gün içerisinde İçişleri Bakanlığına ve ardından da Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Bu personelden

a) 657 sayılı Kanuna göre memur olanlar; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22. maddesi uyarınca 90 gün içerisinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (başka illere de gönderilebilmek üzere) nakledilecek.

b) 5393 sayılı Kanuna göre çalışan sözleşmeli belediye personeli ise 657 sayılı Kanunun 4/b maddesine tabi personel haline getirilerek kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli personel olarak atanacaklar. Bu personel devredildiği tarihteki haklarıyla atanacak, sözleşme sonunda ise 4/b’li personel olarak maaş alacak.

c) Tüzel kişiliği kaldırılan yerlerdeki işçiler ise başka kurumlara işçi olarak atanacaklar. 5 gün içinde işbaşı yapmayan personelin atamaları iptal edilecek ve sözleşmeleri sona erdirilecek.

 

Nüfusu 2000’in Altında Kalan ve Köye Dönüştürülen Belediyelerde Çalışan Personel

Bu belediyelerin personeli il özel idarelerine devredilecek.

Devredilen personelle ilgili tüm tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkili olacak.

 TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL MERKEZİ